I. Wprowadzenie

 1. Wynajmującym jest Właściciel / Zarządca Apartamentów, działający pod firmą: FLAGELLO d.o.o., 21000 Split, Smiljanićeva 2, OIB: 87981604406.
 2. Najemcą jest pełnoletni Gość apartamentu, który zawarł z Wynajmującym Umowę Najmu. Osoby niepełnoletnie mogą gościć w apartamencie jedynie w towarzystwie swoich prawnych opiekunów. W momencie zameldowania, Najemca zobowiązany jest do wylegitymowania się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

II. Korzystanie z apartamentu

 1. W ramach umowy najmu Najemca dysponuje apartamentem w dniach i godzinach określonych w umowie wyłącznie w celach mieszkalnych.
 2. Wejście do apartamentu w dniu przyjazdu nastąpi w uzgodnionym pomiędzy Najemcą a Wynajmującym czasie nie wcześniej niż o 17.00. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu nastąpi nie później niż o 10.00. Każdorazowe odstępstwo od tych zasad wymaga zgody Wynajmującego.
 3. Wewnątrz apartamentu obowiązuje całkowity zakazpalenia tytoniu. Dozwolone jest palenie na tarasie.
 4. W apartamencie może przebywać wyłącznie tyle osób i te osoby, które zostały wymienione w umowie. Najemca ma prawo przyjmować gości w okresie pobytu w godzinach od 8:00 – 22:00.
 5. Dla celów realizacji umowy Najemca w dniu przyjazdu otrzyma klucz do drzwi wejściowych apartamentu
  i budynku. Najemca zobowiązany jest zamykać apartament każdorazowo gdy go opuszcza oraz nie udostępniać klucza osobom trzecim, a w dniu wyjazdu zwrócić oryginał klucza. W przypadku zagubienia klucza wejściowego do apartamentu, Najemca pokryje koszt wymiany zamka w drzwiach na identyczny jak ten, do którego został zagubiony klucz.
 6. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać Apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakiegokolwiek zastanego uszkodzenia wyposażenia bądź nieprawidłowości działania sprzętu w apartamencie, powinien on fakt ten niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu – w przeciwnym razie może być obciążony kosztami naprawy lub usunięcia danej szkody.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osó Zabrania się ingerencji Gościa
  w wyposażenie, układ, rozmieszczenie mebli oraz zabezpieczenia apartamentu.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 8.00 rano. W apartamencie obowiązuje kategoryczny zakaz organizowania imprez.
 10. W przypadku awantur, głośnych imprez, nieprzestrzegania ciszy nocnej, nieprzestrzegania porządku domowego (np. śmiecenie w budynku i w obrębie budynku lub palenie papierosów w apartamencie), niestosowania zasad dobrego sąsiedztwa lub innych przypadków nieprzestrzegania regulaminu
  lub/i porządku publicznego, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania od Najemcy kary umownej* wymienionej w pkt V REGULAMINU a w skrajnych przypadkach powiadomienia Policji bądź odpowiednich służb.
 11. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem lub/i regulaminem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Wynajmujący ma prawo
  do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za niewykorzystany czas pobytu, najemcy
  nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w apartamentach.

III. Porządek

 1. Apartament przed oddaniem do dyspozycji gości podlega gruntownemu sprzątaniu. W cenę wynajmu wliczone jest także końcowe sprzątanie apartamentu. Za opcjonalne sprzątanie w trakcie pobytu obowiązuje dodatkowa dopłata w wysokości 50 EURO.
 2. Obowiązkiem Najemcy jest bieżące utrzymywanie apartamentu w czystości w stanie adekwatnym
  do normalnego użytkowania. Wszelkie niezbędne do tego celu wyposażenie jak i środki czystości znajdują się w apartamencie. Korzystanie ze zmywarki możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem kostek „3 w 1” zapewniających jej poprawną pracę.W przypadku pozostawienia apartamentu w stanie, który wymaga ponadnormatywnego sprzątania, najemca zobowiązany jest uiścić obowiązuje karę, za inne zdarzenie łamiące regulamin, wymienioną w pkt. V REGULAMINU.
 3. Do dyspozycji gości w łazience znajduje się pralka automatyczna, z której Najemca korzysta wedle swojego uznania. Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnienia środków piorących.

IV. Kontakt i obowiązki wynajmującego

 1. Wynajmujący w trakcie trwania najmu jest do dyspozycji Najemcy przez 7 dni w tygodniu w godzinach
  od 8.00 do 22.00.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nieodebrania telefonu w przypadku wykonywania czynności zawodowych, z zapewnieniem kontaktu zwrotnego w najbliższym możliwym czasie.
 3. Wynajmujący zobowiązuje się, aby stan apartamentu i jego wyposażenia były zgodne z przedstawioną Najemcy ofertą z dnia dokonania rezerwacji.
 4. Wynajmujący zobowiązuje się reagować na każdą zgłoszoną przez Najemcę nieprawidłowość (np. w zakresie działania sprzętu lub stanów wyposażenia) a w przypadku, gdy usunięcie tej nieprawidłowości nie jest możliwe, zrekompensować Wynajmującemu tę nieprawidłowość adekwatną do okresu i zakresu nieprawidłowości, obniżką ceny.

V. Kary umowne

 1. Impreza* i/lub zakłócanie ciszy nocnej – 500 EURO
 2. Palenie papierosów wewnątrz apartamentu – 500 EURO
 3. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie i niezgłoszonych wynajmującemu – 100 EURO  za każdą osobę/ za dobę
 4. Inne zdarzenie łamiące regulamin – 150 EURO

  *Przez imprezę rozumie się wykorzystanie apartamentu w celach innych niż mieszkalne połączone
  z przebywaniem większej ilości osób i zakłócaniem porządku domowego, zakończone interwencją Wynajmującego, Ochrony osiedla, Policji lub Straży Miejskiej.

VI. W obiekcie nie wolno:

 1. Używać żelazek, grzejników, czajników i grzałek elektrycznych -nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 2. Gromadzić i przechowywać materiałów i cieczy zapalnych oraz butli z gazem sprężonym.
 3. Pozostawiać bez nadzoru włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej.
 4. Pozostawiać bez opieki dzieci.
 5. Pozostawiać zwierząt bez opieki.

VII. W przypadku zauważenia ognia lub dymu należy:

 1. Natychmiast powiadomić osoby zagrożone pożarem oraz zadzwonić na numer alarmowy:  112