I. SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:

 1. Telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.
 2. Wysłanie zamówienia poprzez formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.suncanavilla.com Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji. Rezerwacja dla swojej ważności, wymaga otrzymania zwrotnej informacji ze strony Sunčana Villa z potwierdzeniem dostępności danych terminów i potwierdzeniem rezerwacji.
 3. Wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail) na adres: info@suncanavilla.com Zamówienie powinno zawierać następujące informacje: imię I nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, datę planowanego przyjazdu, datę planowanego wyjazdu, ilość osób, typ apartamentu, numer telefonu kontaktowego do osoby rezerwującej, adres mailowy osoby rezerwującej.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące rezerwacji oraz dotychczasowych ustaleń wymagają formy pisemnej / elektronicznej/ pod rygorem nieważności.

II. OPŁATA REZERWACYJNA

 1. Po dokonaniu rezerwacji Sunčana Villa prześle - na wskazany w zamówieniu adres e-mail - potwierdzenie rezerwacji.
 2. Warunkiem koniecznym do dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego opłaty rezerwacyjnej. Opłata rezerwacyjna wynosi 500 EURO, za każdy rozpoczęty tydzień zarezerwowanego pobytu.
 3. Opłata rezerwacyjna winna być wpłacona w formie przelewu bankowego na konto firmy FLAGELLO d.o.o - do której należy obiekt Sunčana Villa - do 7 dni od daty dokonania rezerwacji.
 4. Dane firmy: FLAGELLO d.o.o., 21000 SPLIT, Smiljanićeva 2, OIB: 87981604406
  Numer konta: 38 2500 0091 1012 5803 0
  IBAN: HR 38 2500 0091 1012 5803 0
  Swift: HAABHR2
 5. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet pobytu.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu na więcej niż 30 dni do daty rozpoczęcia pobytu, opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona w całości na konto rezerwującego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia pisemnej anulacji.
 7. Opłata rezerwacyjna wymagana jest wyłącznie w przypadku pobytów rozpoczynających się na więcej niż 30 dni od daty dokonania rezerwacji.
 8. W przypadku pobytów rozpoczynających się mniej niż 30 dni od daty dokonania rezerwacji wymagana będzie wyłącznie zaliczka.

III. ZALICZKA

 1. Po dokonaniu rezerwacji Sunčana Villa prześle - na wskazany w zamówieniu adres e-mail - potwierdzenie rezerwacji.
 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości pobytu.
 3. Zaliczka winna być wpłacona w formie przelewu bankowego na konto firmy FLAGELLO d.o.o / punkt II, podpunkt 4 / na minimum 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.
 4. W przypadku rezerwacji pobytów, które rozpoczynają się na mniej niż 30 dni od daty dokonania rezerwacji, termin wpłaty zaliczki zostanie podany w potwierdzeniu rezerwacji.
 5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
 6. Pozostała kwota wartości pobytu pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki zostanie uiszczona przez rezerwującego przelewem nie później niż 1 dzień po rozpoczęciu pobytu.

IV. WARUNKI ANULACJI REZERWACJI

 1. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej przesłanej na adres mailowy: info@suncanavilla.com
 2. W przypadku anulacji dokonanej powyżej 30 dni przed przyjazdem, zaliczka oraz opłata rezerwacyjna podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku anulacji dokonanej na mniej niż 30 dni przed przyjazdem – zaliczka i opłata rezerwacyjna nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem punktu V.

V. DODATKOWE WARUNKI ANULACJI REZERWACJI W WARUNKACH PANDEMI /COVID 19/

 1. W przypadku rządowych decyzji administracyjnych uniemożliwiających realizację pobytu w zarezerwowanym terminie opłata rezerwacyjna oraz zaliczka podlegają zwrotowi, niezależnie od daty dokonania anulacji rezerwacji. Zwrot nastąpi do 14 dni od daty zgłoszenia anulacji rezerwacji.